Обновено: понеделник, 15 юни 2020 16:23

За нас

           

Институтът по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) е създаден с решение на Академичен съвет № 4/3 – 05.11.2016 г. и Постановление № 54/23.03.2017 на Министерски Съвет.

ИТИБ e основно звено на Университета за национално и световно стопанство за научноизследователска дейност, обучение и професионална подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. ИТИБ е разпознаваемо научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните индустрии, културните индустрии, дигитализацията и културното наследство. В партньорство с компетентните държавни институции участва в разработването на националното законодателство и стратегическите документи в областта на интелектуалната собственост. ИТИБ работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и други организации. Академичният състав на ИТИБ е разпознаваем със своята експертиза, както в средите на държавната администрация и бизнеса, така и от международните организации в областта на интелектуалната собственост.

ИТИБ предоставя експертни знания и услуги на малки и средни предприятия при закрилата, използването и управлението на тяхната интелектуална собственост. Вижте За бизнеса.

ИТИБ провежда обучения по интелектуална собственост, подходящи за завършилите училища по изкуства, езикови гимназии, такива, с технически и с икономически профил, с профил информационни и телекомуникационни технологии, със социална и с правна насоченост, както и с административен или мениджърски профил.